ಗುರುವಾರ

/quién hizo el recuento, quién te come y te traga
quién te reconoce, por décima vez
sin irse nunca.

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

-> ಹೇಳಿದರು...

Amé

-> ಹೇಳಿದರು...
ಲೇಖಕರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
'-.-' ಹೇಳಿದರು...

<3